Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Aile Bakanlığı personel alımı ile haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış 1731 kişi istihdam edilecek. Başvurular 12 Nisan 2022-27 Nisan 2022 tarihleri arasında e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2022 Yılı I. Dönem tercih işlemleri başladı. Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi dahil) yerleştirme işlemleri kura yöntemi ile gerçekleştirilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Aile Bakanlığı personel alımı tercihleri www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 12 Nisan 2022 – 27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 27 Nisan 2022 gecesi, saat 23:59’da sona erecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İlan edilen kadrolara veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

AVUKAT

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü (27 Nisan 2022) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Genel Müdürlüğüne yerleşen adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yazılı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadroları tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin “Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KARA KUVVETLERI KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına atanacakların ilgili mevzuat gereği sağlam olmaları, sevk edilecekleri hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Devlet Memur Adayı Olur” kararlı rapor almaları ve yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarını tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMEN)

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik kadrolarını tercih edecek adayların öğretmen yetiştiren Fakültelerden mezun olmaları veya Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. Bu nedenle öğretmen kadrolarını tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD Genel Müdürlüğü pozisyonlarına atanacak bütün adaylar, TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde yer alan unvanlar için bu Yönergede belirtilen sağlık koşullarını taşımak zorundadır. Ayrıca Genel Müdürlük bünyesine yerleştirilen adaylar atandıkları iş yerlerinde 5 yıl süre ile görev yapmadan görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

TPAO’yu tercih edecek adayların atanmaları için ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sağlık kurulu raporu almaları zorunludur. Bu nedenle TPAO’yu tercih edecek adaylardan atanmadan önce ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sağlık kurulu raporu istenecektir. TPAO’yu tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Türk Standartlari Enstitüsü pozisyonlarına yerleştirlecek adaylar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edileceklerdir. Bu nedenle tercihte bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu pozisyonlarına yerleştirlecek adaylar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edileceklerdir. Bu nedenle tercihte bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Başa dön tuşu